Mac mini - Důležité informace pro manipulaci s produktem

background image

Důležité informace pro manipulaci s produktem

UPOZORNĚNÍ: 

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození počítače

Mac mini nebo jiného majetku.

Provozní prostředí Provoz Mac mini mimo rámec uvedených podmínek může
ovlivnit jeho funkci:

Â

Provozní teplota: 10 až 35 °C ( 50 až 95 °F)

Â

Skladovací teplota: -40 až 47 °C (-40 až 116 °F)

Â

Relativní vlhkost vzduchu: 5 % až 95 % (nekondenzující)

Â

Maximální provozní nadmořská výška: 3048 metrů (10000 stop)

Spuštění Mac mini Mac mini nespouštějte, dokud nejsou všechny jeho interní a
externí součásti na svém místě. Spuštění Mac mini, v kterém chybí některé součásti,
může být nebezpečné pro vás i pro váš počítač.

background image

71

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Přenášení Mac mini Než zvednete nebo přemístíte Mac mini, vypněte jej a odpojte
všechny kabely a dráty k němu připojené. Přepravujete-li Mac mini v tašce nebo
v kufru, vždy se nejprve ujistěte, že se uvnitř nenacházejí žádné volně ložené
předměty (sponky na papír, mince a podobně), které by mohly náhodou vniknout do
ventilačních otvorů nebo se vzpříčit v některém konektoru.

Zacházení s konektory a porty  Konektor nikdy nevkládejte do portu násilím. Při
připojování zařízení se přesvědčte, že se v portu nenachází nečistoty, že konektor
připojujete do vhodného portu, a že je vzhledem k portu ve správné poloze.

Uložení Mac mini Pokud chcete Mac mini uložit na delší dobu, uschovejte jej na
chladném místě (optimálně 22 °C).

Čištění Mac mini Před čištěním vnějšku Mac mini počítač nejprve vypněte a odpojte
síťový kabel. K očištění vnějších ploch počítače pak použijte navlhčenou měkkou
textilii, která neuvolňuje vlákna. Zabraňte proniknutí vlhkosti do kteréhokoliv z
otvorů. Kapalinu nikdy nestříkejte přímo na počítač. Nepoužívejte aerosolové spreje,
rozpouštědla nebo abraziva, protože tyto látky by mohly poškodit povrchovou
úpravu počítače Mac mini.

background image

72

Kapitola 5

Důležité informace na závěr