Mac mini - Možné potíže a jejich řešení

background image

Možné potíže a jejich řešení

background image

50

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Při práci s Macem mini se může občas vyskytnout problém. Pokud řešíte nějaký
problém, přečtěte si rady pro řešení potíží. Další informace o řešení potíží naleznete
v Centru nápovědy a na webových stránkách servisu a podpory pro Mac mini na
adrese www.apple.com/cz/macmini/.

Máte-li s Macem mini nějaké potíže, obvykle je lze snadno a rychle vyřešit. Zamyslete
se nad situací, v níž se problém vyskytl. Poznamenáte-li si, co jste dělali předtím, než
nastaly potíže, pomůže vám to vytipovat možné příčiny problému a najít pro něj
řešení. Věci, které byste si měli poznamenat, zahrnují:

Â

Jména aplikací, které jste používali, než se vyskytl problém. Potíže vyskytující se
pouze v souvislosti s konkrétní aplikací mohou naznačovat, že daná aplikace není
kompatibilní s verzí Mac OS instalovanou v počítači.

Â

Veškerý nově nainstalovaný software, zejména takový, který přidal nové položky do
složky Systém.

Â

Veškerý nově nainstalovaný hardware, například přidaná paměť nebo periférie.

VAROVÁNÍ: 

Nepokoušejte se Mac mini otvírat (s výjimkou instalace paměti). Pokud

váš Mac mini potřebuje servis, nahlédněte do oddílu „Další informace, servis a
podpora“ na stránce 64, kde jsou informace o tom, jak kontaktovat autorizovaný
servis Apple nebo společnost Apple. Mac mini nemá vyjma paměti žádné součásti,
které by mohl uživatel opravit svépomocně.

background image

51

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení