Mac mini - Potíže s připojením k Internetu

background image

Potíže s připojením k Internetu

Mac mini je vybaven aplikací Průvodce nastavením sítě, která vám pomůže
s nastavením připojení k Internetu. Otevřete Předvolby systému a klikněte na Síť.
Klikněte na tlačítko Průvodce a otevřete Průvodce nastavením sítě.

Máte-li potíže s připojením k Internetu, zkuste použít Síťovou diagnostiku.

Použití Síťové diagnostiky:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Síť a poté na „Průvodce“.

3

Klikněte na položku Diagnostika a otevřete Síťovou diagnostiku.

4

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nepodaří-li se potíže vyřešit s užitím Síťové diagnostiky, mohou být potíže na straně
poskytovatele internetových služeb (ISP), k němuž se pokoušíte připojit, použitého
externího zařízení, které používáte pro připojení k vašemu ISP, nebo serveru, na který
se snažíte přistoupit. Můžete použít kroky v následujících oddílech.

Připojení k Internetu přes kabelový modem, DSL modem a přes LAN

Přesvědčte se, že jsou všechny kabely modemu pevně zapojené, včetně napájecího
kabelu modemu, kabelu vedoucího z modemu do počítače a kabelu mezi modemem
a zásuvkou ve zdi. Ověřte rovněž kabely a napájení všech ethernetových rozbočovačů
a směrovačů.
Na několik minut vypněte a znovu zapněte kabelový nebo DSL modem. Někteří
poskytovatelé doporučují odpojit napájecí kabel modemu. Pokud je váš modem
vybaven resetovacím tlačítkem, můžete ho stisknout buď před nebo po vypnutí a
zapnutí hlavního vypínače.

background image

61

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Důležité: 

Pokyny pro modemy nejsou relevantní pro uživatele sítě LAN. Uživatelé

místní sítě mohou být vybaveni rozbočovači, přepínači, směrovači nebo přípojkami,
které uživatelé kabelových a DSL modemů nemají k dispozici. Uživatelé sítě LAN by
měli o pomoc požádat spíše správce sítě než poskytovatele Internetu.

Připojení PPPoE

Pokud se vám nedaří připojit se k poskytovateli Internetu prostřednictvím protokolu
PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), ujistěte se, že jsou v předvolbách sítě
zadané správné údaje.

Nastavení PPPoE:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Síť.

3

Klikněte na tlačítko Přidat (+) v dolní části seznamu síťových služeb a z místní nabídky
Rozhraní vyberte položku PPPoE.

4

Z místní nabídky Ethernet vyberte Rozhraní služby PPPoE.
Připojujete-li se ke kabelové síti, vyberte volbu Ethernet. Používáte-li bezdrátovou síť,
vyberte volbu Wi-Fi.

5

Klikněte na Vytvořit.

6

Zadejte údaje od poskytovatele služby, jako je jméno účtu, heslo a jméno služby
PPPoE (vyžaduje-li je poskytovatel).

7

Kliknutím na Použít aktivujete svá nastavení.

background image

62

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Síťová připojení

Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojený k počítači Mac mini i k síti. Zkontrolujte
rovněž kabely a přívod proudu k ethernetovým rozbočovačům a směrovačům.

Pokud připojení k Internetu sdílejí dva nebo více počítačů, zkontrolujte, zda je řádně
nastavena síť. Je třeba zjistit, zda vám ISP poskytuje pouze jednu IP adresu nebo
samostatnou IP adresu pro každý počítač v síti.

Pokud vám poskytovatel Internetu přidělil jen jednu IP adresu, musíte mít směrovač
schopný sdílet připojení s užitím překladu síťových adres (NAT) neboli maskování
IP. Informace ohledně nastavení naleznete v dokumentaci směrovače, případně se
můžete dotázat osoby odpovědné za nastavení nebo správu vaší sítě. Ke sdílení jedné
IP adresy mezi několika počítači můžete využít airportovou základnu. Informace o
použití airportové základny najdete v Centru nápovědy nebo na webových stránkách
podpory k technologii AirPort na adrese www.apple.com/support/airport.

Nepodaří-li se vyřešit problém pomocí těchto kroků, obraťte se na poskytovatele
Internetu nebo správce sítě.