Mac mini - Instalace Macu mini

background image

Instalace Macu mini

Umístěte počítač do správné polohy na pevný podklad. Používejte síťový kabel z
výbavy počítače Mac mini; jiné síťové kabely nemusí fungovat správně.

Důležité: 

Systém chlazení Macu mini nasává vzduch štěrbinou po obvodu dolního

krytu. Ohřátý vzduch pak odchází otvorem vzadu. Neumisťujte Mac mini na měkký
podklad (například na deku nebo silný koberec), který by mohl bránit proudění
vzduchu kolem spodního krytu a neblokujte zadní ventilační otvor.

Krok 1:

Zapojte síťový kabel do rozhraní na zadní straně počítače Mac mini a

jeho druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.

®

HDMI

Vývod vzduchu

Přívod chladného
vzduchu (po
obvodu základny)

background image

12

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 2:

Chcete-li se připojit k Internetu nebo síti, připojte jeden konec

ethernetového kabelu k počítači Mac mini a druhý ke kabelovému modemu,
DSL modemu nebo síťovému rozhraní.

®

HDMI

Počítač Mac mini je dodáván s technologií AirPort Extreme pro bezdrátové připojení
k síti. Další informace o nastavení bezdrátového připojení zobrazíte výběrem příkazu
Nápověda > Centrum nápovědy a vyhledáním hesla „AirPort“.

background image

13

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 3:

Připojte USB kabely klávesnice a myši.

®

HDMI

Počítač Mac mini není dodávaný s klávesnicí a myší, ale lze k němu připojit téměř
jakoukoliv USB klávesnici a myš. Pokud je vaše klávesnice vybavena USB rozhraním (d),
připojte myš k USB konektoru na klávesnici. V opačném případě zapojte myš do USB
rozhraní (d) na zadní straně Macu mini.

Poznámka:  Máte-li k dispozici Mac OS X Lion Server, můžete jej nastavit z jiného,
vzdáleného počítače. Informace zobrazíte po otevření aplikace Server výběrem volby
Nápověda pro Server z nabídky Nápověda.

background image

14

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

V předvolbách Klávesnice můžete změnit chování modifikačních kláves Caps
Lock, Ctrl, Alt, a Cmd (x). Chcete-li otevřít předvolby Klávesnice, vyberte příkaz
Apple () > Předvolby systému, klikněte na ikonu Klávesnice, poté na Modifikační
klávesy a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud použijete USB klávesnici, která nebyla navržena pro Mac OS, možná na ní
nebudou klávesy Cmd (x) nebo Alt, kterými jsou standardně vybaveny klávesnice
Apple. Pokud máte klávesnici od jiného výrobce:

Â

Klávesa Windows (ikona na klávesnici vypadá, jako logo Windows) je ekvivalentní
modifikační klávese Cmd (x) na klávesnici Apple.

Â

Klávesy Alt jsou stejné na obou typech klávesnic.

Pro použití USB myši nebo klávesnice od jiného výrobce budou možná nutné
softwarové ovladače. Ověřte dostupnost nejnovějších softwarových ovladačů na
webových stránkách výrobce.

Použití bezdrátové klávesnice a zařízení Magic Mouse a Magic Trackpad

Pokud jste Mac mini zakoupili s bezdrátovou klávesnicí Apple nebo zařízením Magic
Mouse či Magic Trackpad, při jejich instalaci a nastavení na Macu mini postupujte
podle pokynů, které k nim byly přiloženy.

background image

15

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 4:

Připojte kabel monitoru k rozhraní HDMI nebo Thunderbolt.

Mac mini není dodáván s monitorem, můžete jej ovšem připojit ke každému
monitoru vybavenému:

Â

Konektorem Mini DisplayPort nebo Thunderbolt.  Připojte přímo k rozhraní
Thunderbolt.

Â

Konektorem HDMI.  Připojte přímo k rozhraní HDMI.

Â

Konektorem DVI.  Použijte adaptér HDMI - DVI dodaný s Mac mini a připojte se k
rozhraní HDMI.

Â

Konektorem VGA.  Použijte adaptér Mini DisplayPort – VGA a připojte k rozhraní
Thunderbolt. Adaptéry jsou k dispozici na webových stránkách www.apple.com/
store nebo v místním Apple Retail Store.

Rozhraní

HDMI

Rozhraní
Thunderbolt

®

HDMI

HDMI

background image

16

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 5:

Zapněte Mac mini stisknutím zapínacího tlačítka (®) na zadní straně.

®

HDMI

®

Krok 6:

Nastavte Mac mini pomocí Průvodce nastavením nebo průvodce Server

Assistant.

Po prvním zapnutí počítače Mac mini se spustí Průvodce nastavením nebo průvodce
Server Assistant.
Průvodce nastavením vám pomůže při zadávání parametrů vašeho internetového
připojení a při vytvoření uživatelského účtu v Macu mini. Čtěte dále: „Nastavení
pomocí Průvodce nastavením” na stránce 17.

Pokud váš Mac mini používá systém Mac OS X Lion Server, spustí se průvodce Server
Assistant. Více informací viz „Nastavení pomocí průvodce Server Assistant” na stránce 19.

background image

17

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Nastavení pomocí Průvodce nastavením

V rámci nastavení můžete přenést informace z jiného Macu nebo PC. Pomocí
Průvodce nastavením můžete také přenést informace ze zálohy Time Machine nebo
z jiného disku.

Pokud v druhém Macu není nainstalován systém Mac OS X verze 10.5.3 nebo novější,
bude pravděpodobně nutné software aktualizovat. Chcete-li přenést data z PC,
budete potřebovat Průvodce přenosem dat pro Windows, který si můžete stáhnout
z adresy www.apple.com/migrate-to-mac.

Pokud jste už spustili Průvodce nastavením v Macu mini, nemusíte jej zavírat; můžete
přejít k druhému počítači, aktualizovat v něm software a poté se vrátit k Macu mini a
dokončit nastavení.
Jestliže nepřesunete data pomocí Průvodce nastavením při prvním spuštění Macu
mini, můžete tak učinit i později v Průvodci přenosem dat. Průvodce přenosem dat
otevřete ze složky Utility na Launchpadu. Nápovědu k použití Průvodce přenosem dat
zobrazíte v Centru nápovědy vyhledáním textu „Průvodce přenosem dat“.

Při nastavení Macu mini postupujte takto:

1

V Průvodci nastavením postupujte podle pokynů na obrazovce, až se dostanete na
stránku „Přenést data do tohoto Macu“.

2

Proveďte základní nastavení, nastavení s přenosem dat nebo přeneste informace ze
zálohy Time Machine nebo z jiného disku:

Â

Chcete-li provést základní nastavení, vyberte „Nyní nepřenášet“ a klikněte na
Pokračovat. Podle dalších pokynů vyberte bezdrátovou síť, nastavte účet a ukončete
Průvodce nastavením.

background image

18

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Â

Chcete-li provést nastavení s přenosem dat, vyberte „Z jiného počítače Mac nebo PC“
a klikněte na Pokračovat. Podle pokynů na obrazovce vyberte Mac nebo PC, z nichž
chcete informace přenést. Vybraný Mac nebo PC musí být připojeny ke stejné
kabelové nebo bezdrátové síti. Druhý Mac můžete připojit také kabelem FireWire
a pak jej restartovat v režimu cílového disku. Chcete-li restartovat Mac v režimu
cílového disku, podržte při restartování počítače klávesu T. Po výběru Macu nebo PC
přeneste informace podle pokynů na obrazovce.

Â

Chcete-li přenést informace ze zálohy Time Machine nebo z jiného disku, vyberte „Ze
zálohy Time Machine nebo z jiného disku“ a klikněte na Pokračovat. Vyberte zálohu
nebo jiný disk, odkud chcete informace přenést, a klikněte na Pokračovat. Přeneste
informace podle pokynů na obrazovce.

Nemáte-li v úmyslu ponechat si starší počítač a nadále jej využívat, bude nejlepší,
když zrušíte jeho autorizaci pro přehrávání hudby, videa a audioknih zakoupených
v iTunes Store. Deautorizací počítače zabráníte tomu, aby skladby, videa a audioknihy,
které jste si zakoupili, přehrával někdo jiný, a zároveň autorizaci uvolníte pro jiné
použití. Více informací o deautorizaci naleznete v nápovědě pro iTunes.

Po nastavení Macu mini vyhledejte aktualizovaný software. V řádku nabídek vyberte
příkaz Apple () > Aktualizace softwaru a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

background image

19

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Nastavení pomocí průvodce Server Assistant

Při prvním zapnutí Macu mini s nainstalovaným systémem Mac OS X Lion Server
si průvodce Server Assistant vyžádá některé základní informace, které Lion Server
potřebuje ke spuštění a připojení k síti. Při prvním zapnutí Macu mini buďte
připraveni zadat následující informace:

Â

Název účtu a heslo;

Â

název organizace, který je ve vaší společnosti jedinečný;

Â

název hostitele, který může platit pouze pro vaši místní síť, pro vaši místní síť a
VPN přístup z Internetu nebo může jít o internetový hostitelský název, který jste
zakoupili u registru doménových názvů;

Â

podrobné nastavení sítě zahrnující IP adresu, masku podsítě a DNS servery.
Nastavení sítě může poskytovat váš internetový směrovač nebo server v síti. V
takovém případě je třeba jej nakonfigurovat tak, aby serveru poskytoval stále
stejnou IP adresu (statické mapování nebo DHCP rezervace).

Nápovědu k průvodci Server Assistant zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na
libovolném panelu.
Nápovědu k vzdálenému nastavení systému Mac OS X Lion Server v Macu mini bez
klávesnice, myši a monitoru zobrazíte v aplikaci Server výběrem položky Nápověda
pro Server z nabídky Nápověda.

Pokud již máte Mac se systémem Mac OS X Server verze 10.5 nebo novější,
průvodce Server Assistant vám může pomoci s automatickým přenosem nastavení
systému, nastavení služeb, uživatelských účtů, souborů, aplikací a dalších informací
z původního serveru Mac (bez ohledu na model) do vašeho Macu mini. K přenosu
informací můžete použít Ethernet, rozhraní FireWire nebo bezdrátové připojení.

background image

20

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Informace o práci se službami v prostředí Mac OS X Lion Serveru zobrazíte v aplikaci
Server výběrem volby Nápověda pro Server z nabídky Nápověda. Další informace
o Mac OS X Lion Serveru najdete na webových stránkách Lion Serveru na adrese
www.apple.com/macosx/server.

Krok 7:

Přizpůsobte svou plochu a nastavte předvolby.

Plochu můžete rychle přizpůsobit pomocí Předvoleb systému. Z řádku nabídek
vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému nebo klikněte na ikonu Předvolby
systému v Docku. Další informace naleznete v Centru nápovědy, kde vyhledejte heslo
„Předvolby systému“ nebo konkrétní předvolbu, kterou chcete změnit.

Důležité: 

V předvolbách Uživatelé a skupiny můžete nastavit volbu, která vám

pomůže vynulovat přihlašovací heslo v případě, že je zapomenete. Předvolby hesla
byste měli nastavit co nejdříve po instalaci.