Mac mini - Instalace paměti

background image

Instalace paměti

Váš Mac mini má dvě paměťové pozice, do kterých můžete instalovat dvojici 1 GB,
2 GB nebo 4 GB paměťových modulů až do celkových 8 GB paměti. V zájmu co
nejlepšího výkonu nekombinujte moduly různých velikostí; vždy instalujte dva
identické paměťové moduly.

Paměťové moduly pro váš Mac mini musí vyhovovat následujícím specifikacím:

Â

Formát SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)

Â

1333 MHz, PC3-10600E, standard DDR3 (nazývaný také DDR3 1333)

Â

Přímo přístupná, neregistrovaná

Paměť Apple můžete koupit u autorizovaného prodejce Apple, v online obchodu
Apple Store na www.apple.com/store nebo v místním Apple Retail Store.

VAROVÁNÍ: 

Před instalací paměti Mac mini vždy vypněte a vytáhněte síťový kabel

ze zásuvky. Paměť neinstalujte, dokud je Mac mini připojen do elektrické sítě.

Krok 1:

Vypněte Mac mini.

Vyberte příkaz Apple () > Vypnout.

Krok 2:

Odpojte všechny kabely.

Odpojte od počítače síťový kabel a všechny ostatní kabely.

background image

44

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

Krok 3:

Odstraňte spodní kryt.

Mac mini otočený naznak položte na měkkou tkaninu nebo ručník a pak otáčejte
spodním krytem proti směru hodin až do odemčené polohy.

Odemknuto

Zatlačte na kryt pro uvolnění opačné strany a poté odejměte kryt.

Zde stiskněte

Zde zvedněte

background image

45

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

Krok 4:

Vyjměte původní paměťové moduly.

Opatrně roztáhněte svorky na koncích horního paměťového modulu tak, aby
vyskočila jeho volná hrana.

Přídržné
svorky

Vytáhněte modul z pozice.

Postup opakujte a vyjměte druhý, spodní modul.

background image

46

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

Krok 5:

Instalujte nové moduly.

Opatrně zatlačte drážkovanou hranu nového paměťového modulu do spodní pozice
a zároveň udržujte protilehlou hranu mírně nadzvednutou.

Drážka

Nadzvednutou hranu pak stlačte směrem dolů, dokud svorky nezapadnou na svá místa.

Postup opakujte a instalujte horní paměťový modul.

background image

47

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

Krok 6:

Znovu instalujte spodní kryt.

Znovu instalujte spodní kryt. Pomocí zarovnávacích teček jej umístěte do
neuzamčené polohy.

Tečky

proti sobě

Otáčejte krytem ve směru hodin a uzamkněte jej.

Uzamčeno

background image

48

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

VAROVÁNÍ: 

Nepřipojujte síťový kabel a nezapínejte Mac mini, dokud znovu

neinstalujete spodní kryt. Mac mini nikdy nezapínejte, nemá-li správně
instalovaný kryt.

Krok 7:

Znovu zapojte kabely.

Znovu připojte síťový kabel a další odpojené kabely.

Krok 8:

Zkontrolujte novou paměť.

Stiskněte zapínací tlačítko a zapněte Mac mini.

Když se zobrazí plocha Mac OS X, vyberte příkaz Apple () > Co je tento Mac a
zkontrolujte správnost uvedeného množství paměti.

Pokud uvedené množství paměti neodpovídá nebo Mac mini vydá opakovaně tři
tóny za sebou, paměťový modul nebyl rozpoznán. Pokud toto nastane, vypněte
Mac mini, ověřte specifikace modulu s požadavky (stránce 43) a poté zopakujte kroky
pro instalaci paměťového modulu a ujistěte se, že jsou moduly instalovány správně.
Pokud vaše potíže přetrvají, vyjměte paměť a nahlédněte do informací dodaných
spolu s vaší pamětí nebo kontaktujte prodejce, který vám dodal paměť.

background image

www.apple.com/cz/support/

Centrum nápovědy

nápověda

4