Mac mini - Ważne informacje o bezpieczeństwie

background image

Ważne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE: 

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może

spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie.

Prawidłowe obchodzenie się ze sprzętem Umieść Maca mini na stabilnym podłożu,
pozwalającym na swobodny dostęp powietrza od dołu i po bokach komputera. Nie
należy ustawiać Maca mini na poduszce ani innym miękkim materiale, ponieważ może
to spowodować zasłonięcie otworów wentylacyjnych. Do otworów wentylacyjnych nie
wolno nic wkładać.

Woda i wilgoć Maca mini należy trzymać z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje,
umywalki, wanny, kabiny prysznicowe itd. Chroń Maca mini przed wilgocią, deszczem,
śniegiem oraz mgłą.

background image

69

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Uszkodzenie słuchu Głośne słuchanie muzyki przez słuchawki może doprowadzić
do trwałego uszkodzenia słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego
poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może
postępować uszkadzanie słuchu. Po stwierdzeniu dzwonienia w uszach, bądź słabego
słyszenia normalnej mowy, należy przestać słuchać muzyki i wykonać badanie słuchu.
Im głośniejsza jest muzyka, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch uległ uszkodzeniu.
Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

Â

Ograniczenie czasu słuchania głośnej muzyki przez słuchawki.

Â

Unikanie zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia.

Â

Zmniejszenie poziomu głośności, gdy nie słychać osób mówiących w pobliżu.

Działania wysokiego ryzyka Ten komputer nie jest przeznaczony do użycia
w zakładach jądrowych, w systemach nawigacji lotniczej, systemach komunikacyjnych,
systemach kontroli ruchu lotniczego, ani w żadnych innych, w których awaria
komputera mogłaby spowodować śmierć, obrażenia lub poważne skażenie środowiska.

Ważne: 

Sprzęt elektryczny może być niebezpieczny, jeżeli jest używany niewłaściwie.

Obsługa tego i podobnych produktów zawsze powinna odbywać się pod nadzorem
osób dorosłych. Nie wolno pozwalać dzieciom na zdejmowanie obudowy urządzenia
elektrycznego, ani na podłączanie przewodów.

background image

70

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Nie dokonuj napraw na własną rękę

Mac mini nie posiada żadnych części wymagających obsługi serwisowej przez
użytkownika, za wyjątkiem pamięci. Aby zainstalować pamięć, wykonaj instrukcje
opisane w rozdziale 3. Nie należy próbować wymieniać ani naprawiać żadnych
elementów Maca mini z wyjątkiem pamięci. W razie potrzeby należy skontaktować się
z autoryzowanym serwisem Apple lub z Apple. Zobacz „Zdobywanie informacji, serwis i
pomoc” na stronie 63.

OSTRZEŻENIE: 

Dokonywanie regulacji i przeprowadzanie procedur innych niż

wymienione w podręczniku obsługi sprzętu może spowodować narażenie na
szkodliwe promieniowanie.

Otwarcie obudowy Maca mini lub montowanie wewnątrz niego innych rzeczy niż
pamięć grozi uszkodzeniem sprzętu, a dodatkowo takie uszkodzenie nie jest objęte
ograniczoną gwarancją.

OSTRZEŻENIE: 

Nigdy nie wolno wpychać jakichkolwiek przedmiotów do wnętrza

tego produktu przez otwory wentylacyjne w obudowie. Jest to niebezpieczne
i może spowodować uszkodzenie komputera.